SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Security Key by Yubico YubiKey 5 NFC YubiKey FIPS
Användare SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Privatpersoner yes yes no
Företag/statliga myndigheter no yes yes
Autentiseringsmetoder SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Lösenordsfri yes yes no
Stark tvåfaktor yes yes yes
Stark multifaktor yes yes yes
Kommunikationsstöd Security Key Series YubiKey 5 Series FIPS Series
USB-A yes yes yes
USB-C no yes yes
Närområdeskommunikation (NFC) yes yes no
Lightning (Apple) no yes no
Certifieringar Security Key Series YubiKey 5 Series FIPS Series
FIDO 2-certifierad yes yes no
FIDO Universal 2nd Factor (U2F)-certifierad yes yes yes
FIPS 140-2-certifierad no no yes
Funktion SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
WebAuthn yes yes yes
FIDO2 CTAP1 yes yes yes
FIDO2 CTAP2 yes yes no
Universal 2nd Factor (U2F) yes yes yes
Smartkort (PIV-kompatibelt) no yes yes
Yubico OTP no yes yes
OATH – HOTP (händelse) no yes yes
OATH – TOTP (tid) no yes yes
Open PGP no yes yes
Säkert statiskt lösenord no yes yes
Identitets- och åtkomsthantering SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
AWS identitets- och åtkomsthantering yes yes yes
Duo-säkerhet yes yes yes
Idaptive yes yes yes
Microsoft Active Directory yes yes
Microsoft Azure AD yes yes yes
Okta yes yes yes
OneLogin yes yes yes
Ping Identity yes yes yes
Datorinloggning SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Windows no yes yes
macOS no yes yes
Linux no yes yes
Produktivitet och kommunikation SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Googlekonto yes yes yes
Microsoftkonto yes yes yes
Salesforce.com yes yes yes
Utvecklingsverktyg SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Github yes yes yes
Lösenordshanterare SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Dashlane Premium yes yes yes
Keeper® yes yes yes
LastPass Premium no yes yes
1Password yes yes yes
Molnlagring SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Dropbox yes yes yes
Sociala medier SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Facebook yes yes yes
Twitter yes yes yes
Enhetstyp SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
FIDO HID-enhet yes yes yes
CCID Smart kort no yes yes
HID-tangentbord no yes yes
Design och hållbarhet SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Vattentålig yes yes yes
Inga batterier behövs yes yes yes
Inga rörliga delar yes yes yes
Tillverkning SÄKERHETSNYCKELSERIER YUBIKEY 5-SERIEN FIPS-SERIEN
Tillverkas i USA och Sverige yes yes yes